tanzime dishhaye gardan

ﺗﻨﻈﻴﻢ دﻳﺸﻬﺎي ﮔﺮدان. 2(. ) ﻣﻘﺪﻣﻪ دﻳﺶ ﺧﻮد را دﻗﻴﻘﺎ در ﻣﺪار ﻗﺮار. دﻫﻴﺪ ﻗﺮاردادن ﭘﺸﺘﻲ ﺑﺮ روي اﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻮاره. وﻳﻚ ﻓﺮﻣﻮل. ﺳﺎده. ﺗﻮﺿﻴﺢ دادم. ﻛﻪ ﻋﺪد ﺑﺪﺳﺖ. آﻣﺪه ﻋﺪد ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ زاوﻳﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻮاره ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻮاره ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻛﻤﺎن دﻳﺶ را دﻗﻴﻘﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻴﻢ و در ﺿﻤﻦ ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ وﺻﻞ ﻣﻮﺗﻮر ﺑﻪ دﻳﺶ ﻧﻴﺴﺖ. ) -2.

مخابرات - اصول نصب آنتن ها

این زاویه در حقیقت زاویه ای است که سبب میشود آنتن زمینی با ماهواره موجود در مدار GEO(همان مدار ماهواره های مخابراتی )در یک راستا قرار زاویه بین فلش یا UPروی LNBبا خط قطر دیش(به عنوان مبنا). پیدا کردن موقعیت ماهواره ها در آسمان برای تنظیم آنتن.

هات‌برد - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

شامل اروپا بود. با پرتاب هات‌برد 7A این ماهواره به فعالیت خود در این مدار پایان داد. تنظیم ماهواره هاتبرد۱۳ درجه شرقی در ایران[ویرایش] یعنی اگر دیش را صفحه ساعت در نظر بگیرید قسمتی که سیم از LNB درآمده را روی ساعت ۵ باید قرار دهید. فرکانس 

تایپک پرسش و پاسخ درمورد هرگونه مشکل با دیش و تنظیمات [بایگانی

4 سپتامبر 2010 علاوه بر اینها ، اگه موتور خوب و دقیق تنظیم بشه ، با دیش 90 به راحتی در تمام جهات سیگنال قوی داری .. که بعدا برات میگم چه جوره برا تنظیم دیش گردان هم باید مختصات شهرتوت رو داشته .. اره دیدم شهر ما اننجاست با رنگ قرمز رو نقشه زدم. .. ( فاصلۀ وسط بشقاب تا میلۀ ضخیم داخل LNB ) از فرمول زیر استفاده می کنیم: